0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Ролята на завещанието

       Чрез завещанието наследодателят може да измени реда на наследяването по закон, да внесе изменение в наследствените части на наследниците, или да се разпореди с имуществото си в полза на лица, които не са наследници по закон.

       Завещанието е едностранен акт, който съдържа волеизявлението само на една страна – завещателя. То произвежда действие след смъртта на завещателя и несъмнено трябва да изразява последната негова воля. Затова до момента на своята смърт, завещателя може по всяко време да промени, или отмени направеното от него завещание. Завещанието може да бъде направено само лично от завещателя и да бъде скрепено с писмена форма с цел доказване на неговата действителност.

       Според текста на закона, всяко лице навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание, притежавайки така наречената завещателна дееспособност, докато всички лица – физически и юридически притежават способността да наследяват по завещание, с изключение на указаните в Закона за наследството – недостойни лица.

       По своята форма завещанието бива два вида – нотариално и саморъчно. Нотариалното завещание трябва да бъде извършено от нотариус, без значение на района на неговото действие. То се съставя в кантората на нотариуса, или извън нея, ако по уважителни причини се налага да се извърши незабавно.  При извършване на завещанието, нотариусът е длъжен преди всичко да се увери в самоличността на завещателя. Необходимо е и присъствието на двама свидетели, пред които нотариусът трябва да прочете на глас направеното завещание, след което то да бъде подписано от завещателя, свидетелите и нотариуса.

      Саморъчното завещание е по-лесния начин за извършване на завещателни разпореждания. То представлява лично волеизявление, изцяло написано ръкописно от завещателя и подписано от него, с означение на датата на неговото извършване. То може да се съхранява от завещателя или от лицето в чиято полза е направено. Същото може да бъде предадено за съхранение на нотариус. Самото саморъчно завещание за да прояви своето действие, трябва по искане на заинтересованото лице да бъде обявено.

      Адв. Георги Митрев

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече