0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Наследство по закон

         В кръга на наследниците по закон влизат лицата, които се намират в родствена връзка с наследодателя.  Те образно казано са няколко реда:

        І-ви ред са децата на починалия и по право на заместване другите низходящи, те наследяват по равни части. Като деца на наследодателя се смятат и осиновените от него. Това са наследници по права низходяща линия.

        Когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват по равно родителите или оня от тях, който е жив, тава са наследниците от ІІ-ри ред. Ако починалият е оставил само възходящи от втора или по-горна степен, т.е. дядо, баба, съответно прадядо, прабаба, наследяват по равно най-близките от тях по степен. Това са наследници по права възходяща линия.

        ІІІ-ти ред са братята и сестрите или по право на заместване техните деца и внуци, когато починалият е оставил само тях, те наследяват по равни части.

        Когато починалият е оставил само братя и сестри заедно с възходящи във втора или по-горна степен, първите получават две трети от наследството, а възходящите - една трета.

        В тези случаи еднокръвни и едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри.

        Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително, т.е. до втори братовчеди. По-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.

        Преживелият съпруг не влиза в редовете на роднините-наследници, а наследява с този ред кайто призован към наследяване. Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете, когато наследява с низходящи.

       Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория. Ако няма други наследници, съпругът получава цялото наследство. 

       Когато няма лица, от посочените по-горе, които могат да наследяват или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

       Наследниците, които са живели заедно с наследодателя и са се грижили за него, получават в наследство обикновената покъщнина, а ако се занимават със земеделие и не са съответно възнаградени по друг начин - и земеделския инвентар на наследодателя.

      Сънаследници, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи наследството, могат, ако те не са били възнаградени по друг начин, да искат при делбата да се пресметне това увеличение в тяхна полза, увеличението може да се даде в имот или в пари.

Адв. Георги Митрев

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече