0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Как се определя цената на недвижимите имоти

        Много хора взимат отношение и изразяват становище за цената на недвижимите имоти като обикновено подвеждат аудиторията, че цената е висока поради голямата печалба на инвеститора. Всички те говорят обаче за стойността на самото строителството, а не за цената на недвижимите имоти, която е сбор от много компоненти.

        При определяне цената на даден недвижим имот, освен стойността на самото строителство, трябва да се вземат предвид всички компоненти, включващи създаването на проекта, изграждането на сградата и пускането й в експлоатация, а те са следните:

Това  е  цената,  на  която  е  закупена  земята  (терена),  върху  която  ще  се  строи

сградата. Тук голямо значение има и фактът дали земята е в регулация или не е. Когато пък се строи върху земя (терен) с отстъпено право на строеж срещу обезщетение на собствениците, тогава трябва да се включи и стойността на това обезщетение.

        На следващо място идва стойността (възнаграждението) за изработване на архитектурния проект и одобряването му от съответната община.

        Задължително се наема и фирма за строителен надзор.

        Следва заплащането на общината за издаване на разрешението за строеж.

       Освен това в почти всички случаи на ново строителство общината не изгражда прилежащата инфраструктура, а принуждава инвеститора да я изгради за своя сметка  и да й я подари.

        В повечето случаи инвеститорът изгражда и улични мрежи за вода и канал, за електроснабдяване и дори самата улица.

       Инвеститорът заплаща и не малки такси за проучване, становища и сключване на окончателни договори с електроразпределителните дружества, Софийска вода, Топлофикация, газификация и др. В много от случаите той е принуден да изгради за своя сметка съответните връзки и заплати съоръженията за тях като се надява, че те ще му възстановят направените разходи. Което ако се случи, винаги е почти наполовина от вложеното.  Причината за това е, че те по свои методи и разценки определят направените вложения.

        След като се има предвид изброеното до тук на следващо място за определяне на цената идват местоположението, качеството на вложените материали и качеството на изпълнението.

        Сумирайки всички тези разходи, а има и допълнителни такива, получаваме стойността на недвижимия имот и след това вече идва и печалбата на инвеститора. Обикновено тя не е такава, каквато се представя като се включва само стойността на строителството, а не се вземат предвид изброените по-горе компоненти, влияещи и определящи крайната цена на недвижимия имот.

        Най накрая вече идва пазарът, който регулира и определя цената.

 Николай Митрев

 Юрист

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече