0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Защо да променим своя бизнес

      С развитието на бизнеса, назрява нуждата от промени в търговските дружества. Те се обуславят от различни икономически и чисто житейски причини, в основата на които стои необходимостта от реорганизация и преструкториране на търговските предприятия на едно или повече търговски дружества, или преминаването от една правноорганизационна форма на предприятието, към друга.  

      Често срещани промени със значително приложение в търговската практика както у нас, така и в икономически развитите страни, най общо казано, са обединяването или разделянето на капиталовите дружества с ограничена отговорност. Това става чрез прехвърляне на имущество от дяловото участие от едни собственици на други или от едно дружество на друго.

      В нередки случай именно тези собственици притежаващи дружествени дялове в дадено дружество с ограничена отговорност (ООД), поради тяхното желание да прекратят своето участие в дружеството, прехвърлят своят дял от общото имущество, на останалите съдружници като им го продадат. В други случай те решават да разделят това общо имущество, прехвърляйки своите отделни дялове в новоучредени от тях еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), започвайки по този начин самостоятелно да управляват и развиват своя бизнес.

     Самото прехвърляне на дружествени дялове се извършва чрез сделка, която различните собственици уреждат помежду си, обикновено сключвайки договор за продажба на дружествен дял.  Трябва да се знае, че задължително условие за валидността на този договор, е нотариалната му заверка.   

      Цялата процедура по обединяването или разделянето на търговските дружества приключва с вписване на настъпилите промени по партидите им в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

       адвокат Георги Митрев

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече