0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Запис на заповед

                                                     

            Записът на заповед е често използван документ от физически и юридически лица, когато става въпрос за предаване/даване на парични суми. Това е регламентиран от закона начин за гарантиране вземането на кредитора спрямо длъжника. Записът на заповед е уреден в чл 535 и сл. от Търговския закон. В него е посочено какви задължителни реквизити трябва да съдъдържа един запис на заповед, за да притежава това качество, а те са:

            1. наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан;

            2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;

            3. падеж;

            4. място на плащането;

            5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;

            6. дата и място на издаването;

            7. подпис на издателя.

            Не отговаря ли на тези законови изисквания, документът няма да представлява „запис на заповед“, а ще представлява обикновен писмен документ доказващ за предадената/дадената парична сума. 

            Документът наречен „Запис на заповед“, ако е съставен правилно и отговарящ на законовите изисквания посочени по-горе, позволява на кредитора притежаващ записа на заповед, при необходимост и с оглед поведението на длъжника, да се обърне към съда за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и издаване на Изпълнителен лист – чл. 417 т. 10 от Гражданския процесуален кодекс.

            След издаване на Заповедта за незабавно изпълнение и Изпълнителния лист се пристъпва към образуване на изпълнително дело чрез съдебен изпълнител. Той - съдебния изпълнител по искане на кредитора-взискател, чрез прилагане на различни изпълнителни способи – като налагане на възбрани върху недвижими имоти собственост на длъжника, запори на банкови сметки и трудово възнаграждение, опис на негово имущество и др., предприема действия за събиране на вземането. След тези действия съдебния изпълнител изпраща на длъжника покана за доброволно изпълнение, като му дава 14-дневен срок за изплащане на дължимата парична сума ведно с разноските по събирането й.

            Има една особеност - за издаването на Заповедта за незабавно изпълнение и Изпълнителния лист съдът уведомява длъжника. Същият има 14-дневен срок да подаде възражение. Подаде ли възражение кредитора трябва в 1-месечен срок да образува исково производство по съдебен ред. Това исково производство може да се развие в триинстанционно. Това зависи от поведението на длъжника.

            Обикновено, когато има издаден Запис на заповед, поведението на длъжника е добронамерено и той коректно издължава посочената парична сума на кредитора си. Не извърши ли коректно плащането на дължимата сума, той ще търпи/дължи плащане на кредитора и на всички направени разходи по събиране на задължението и то със законната лихва върху главницата считано от датата на падежа.              

            Законодателят е предвидил и други способи/начини за гарантиране вземането на кредитора спрямо длъжника.

 

Адв. Георги Митрев

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече