0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

ЕТ или ЕООД

    Като Едноличнен търговец може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в Р. България, което лице трябва системно (по занятие или професия) да извършва стопанска дейност и да сключва търговски сделки или да си е поставило такава цел. След като стане факт регистрацията на физическото лице – едноличен търговец в търговския регистър, то придобива търговска дееспособност с която ще може да извършва търговска дейност и да сключва търговски сделки. И тук идва основната разлика с Едноличното дружество с ограничена отговорност. Едноличният търговец за своята дейност носи материална отговорност с цялото имущество на физическото лице - собственик. Докато Едноличното дружество с ограничена отговорност, което по вид търговско дружество е капиталово - отговаря за своята дейност до размера на внесения капитал, т.е. с имуществото което му е предоставено като юридическо лице. Едноличното дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно физическо или едно юридическо лице, което предоставя свое имущество и става притежател на капитала му след неговото учредяване, като за самото му учредяване е нужен учредителен акт.

     Друга основна разлика има при извършването на някой определени дейности, при които ако се извършват от Едноличния търговец се изисква издаването на патент, докато при Едноличното дружество с ограничена отговорност не се изисква такъв. Има разлика между данъците които дължът двете фирми ЕТ и ЕООД. Едноличния търговец се облага като физическо лице със здравни и социални осигуровки и данък върху доходите, докато Едноличното дружество с ограничена отговорност дължи данък върху печалбата, който е 10% и данък върху дивидента (ака се разпределя печалба).

     Съществена разлика има и при самоосигуряването при което Едноличния търговец осигуряващ се на минимална работна заплата , ако се окаже, че в края на годината облагаемия му доход е по – висок, то той ще трябва да довнесе осигуровки върху разликата на месечна база. При Едноличното дружество с ограничена отговорност лицето което представлява и управлява дружеството, което също се самоосигурява на минималния праг, не е задължено да довнася осигуровки върху тази разлика. Именно паради тези няколко съществени разлики фирмата на ЕООД е все по – предпочитана за учредяване и за стартиране на своя бизнес.

Адвокат Георги Митрев

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече