0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Делба на имот

         Често в живота се случва собственици на един или няколко недвижими имота да са няколко лица. Това е така почти винаги, когато се открива наследство и наследниците са повече от един. В тези случаи възниква необходимостта от делба на имота/имотите с  цел прекратяване на съсобствеността.

         Делбата бива два вида:

         Доброволна  делба - Тя е възможна, когато е постигнато съгласие между всички съсобственици, независимо кой какъв дял притежава. За целта трябва да се посъветвате с адвокат относно правата и дяловете на всеки съсобственик. Ще ви обясни необходимите действия, които трябва да се извършат, както и необходимите документи, които следва да се представят за да се пристъпи към изготвяне на договора за доброволна делба. Договорът за доброволна делба се извършва с нотариална заверка на подписите на всички съсобственици и се вписва в Агенция по вписванията.

         Съдебна делба - Тя се извършва когато няма постигнато съгласие на всички съсобственици за доброволна делба на имота/имотите. В този случай трябва да се обърнете към адвокат, който да ви разясни правата, дяловете, както  и необходимите документи и действия за изготвяне и завеждане на искова молба за делба на имота/имотите. Исковата молба са вписва в агенция по вписванията. Това вписване  има оповестителен характер, че относно имота/имотите има съдебен процес.

         Съдебната делба протича в две фази:

         Първа фаза - в която се определят кои лица са съсобственици, размера на дяловете им, за кои имоти се извършва делбата. В производството за делба се разглеждат оспорвания на произход, на осиновявания, на завещания и на истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения. Ако някой имот се ползва само от някой или от няколко съделители, по искане на съсобственик, съдът може да определи какво обезщетение да се заплаща на останалите съделители.

          Втора фаза - извършване на същинската делба. В първото заседание след допускане на делбата съсобствениците могат да предявят искания за сметки помежду си, като посочат и доказателствата си. След като се извърши експертно заключение на вещо лице за да се разпределят дяловете, съдът съставя проект за разделителен протокол, като спазва нормативните изисквания. В случай, че страните не приемат този проект, съдът пристъпва към теглене на жребий. Ако това е невъзможно или неудобно, съдът може сам да извърши делбата.

          В случай, че процесния имот е неподеляем, съдът го изнася на публична продан, като всеки от съсобсвениците при продажбата му ще получи паричната равностойност на своя дял.

          Има една особеност. Ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена. Подобни права има и преживелият съпруг.

Адв. Георги Митрев

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече