0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Сделки с недвижими имоти

 В Адвоктска кантора МИТРЕВ-Г се занимаваме повече от 30 години с пазара на недвижими имоти. При нас работят адвокати - експерти по недвижимите имоти, готови да Ви дадат най-доброто решение относимо към проверката и пълното изясняване собствеността на даден имот.

 

Ние можем да Ви дадем експертен правен съвет от адвокат с опит и да Ви окажем цялостно юридическо съдействие относно:

 • сделки с недвижими имоти – покупки, продажби, дарение, наеми, замяна, ипотеки, особен залог и др.;

 •  правен анализ на собствеността, справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки и др.;
 • консултации и изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот;

 •  изготвяне на договори при покупка на жилище в процес на строеж (без акт 16);
 • осигуряване отпускането на банков заем (ипотечен, потребителски кредит);

 •  представителство пред нотариус;
 • консултации и изготвяне на договори във връзка с правото на собственост и ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитутно право)

 • консултации относно инвестиции в недвижими имоти;

 • данъчно консултиране и риск, при сделки с недвижими имоти;

 • съдействие при процедури по градоустройствени изменения;

 • консултации във връзка с изискванията по процедурата за строителство, както и съдействие и извършване на всички действия по одобряване на проектите от администрацията/общината, както и сключване на съответните договори със дружествата доставчици на електрическа енергия, вода, газ, топлофикация и др.;

 • процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост върху недвижим имот и останалите ограничени вещни права;

 • консултации във връзка с възстановяване на собственост на одържавени имоти;

 • консултации във връзка с подготовката на необходимите документи за нотариалната сделка, по желание на клиента изготвяне и набавяне на необходимите документи;

 • обстоятелствени проверки за придобиване на недвижими имоти по давност;

 • изготвяне на пълномощни, деклараци и др;

 • вещно-правен статус на недвижимия имот;

 • правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижим имот, включително и техните данъчни и финансови аспекти;

 • предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред;

 • учредяване право на строеж;

 • доброволна и съдебна делба на съсобствен имот;

 • разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;

 • съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор;

 • договор за наем и договор за лизинг;

 • договор за управление и поддръжка;

 • договори за строителство, получаване на разрешение за строеж, промяна статут на земя;

 • реституционни претенции;

 • инвестиционни проекти и представителство на големи инфраструктурни проекти.

         

          Недвижими имоти и строителство:

 • изготвяне на предварителни договори и нотариални актове във връзка с придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти.

 • справки за правния статут на недвижими имоти, права на трети лица върху тях, проверки за наличие на тежести/възбрани, ипотеки, вписани искови молби/.

 • изготвяне на договори за наем на недвижими имоти.

 • разваляне на договори, включително нотариални актове.

 • правни консултации относно недвижими имоти в режим на съсобственост.

 • правни консултации, свързани с придобиване на държавни и общински имоти и тръжни процедури.

 • правни консултации и участие в преговори между собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство.

 • извършване на всички услуги свързани с покупка на земя, проектиране на сгради, одобряване на архитектурните планове, издаване на разрешение за строеж, сключване на присъединителни договори с дружествата доставчици на услуги – електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, газификация и др., включително до получаване на Разрешение за ползване на сградата.

 • в областта на строителството кантората осигурява пълно правно обслужване по въпросите на нормативните изисквания към строителството, включително и разрешаване на спорове пред съд.

  Предлагаме пълно съдействие по изваждане и комплектоване на документи, необходими за издаване на Разрешение за ползване (Акт 16) и вкарване в експлоатация на нови сгради.

  Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

 

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече