0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Търговско право

Адвокатска кантора „МИТРЕВ-Г" предлага услуги и консултации във връзка с:

 • Изготвяне на документи по учредяване и вписване в Търговския регистър на дружества по Търговския закон;

 • Изготвяне на документи по учредяване и вписване в Търговския регистър на търговски дружества, увеличение и намаление на капитала, промени в управлението, адреса на управление, представителството и други промени по партидата на дружеството;

 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите или съдружниците;

 • Преобразуване, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества;

 • Извършване на непарична вноска/апорт/ в капитала на търговски дружества;

 • Правни консултации във връзка с годишно приключване и задължителен одит на дружествата, обявяване на годишни финансови отчети;

 • Консултации във връзка с прекратяване и ликвидация на търговски дружества и други.

  В сферата на търговското право, предлагаме широк диапазон от услуги:

 • Регистрация на фирми (ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, КД);

 • Регистрация на фирми собственост на чуждестранни физически и юридически лица;

 • Промени в търговския регистър;

 • Правно обслужване на:

  • Еднолични търговци;

  • Дружества с ограничена отговорност;

  • Събирателни дружества;

  • Командитни дружескна;

  • Акционерни дружества;

  • Кооперации;

 • Преобразуване на търговски дружества;

 • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;

 • Обединения на търговци;

 • Създаване на търговско представителство;

  • Търговски пълномощник (прокурист);

  • Търговски представител (имърчандайзър);

  • Търговски посредник;

 • Сключване на търговски сделки;

 • Изпълнение и неизпълнение на търговски сделки;

 • Недействителност на търговски сделки;

 • Договор за лизинг;

 • Договор за консигнация;

 • Договори за превоз;

 • Консултиране по застрахователни и банкови сделки;

 • Договор за франчайзинг;

 • Откриване на производство по несъстоятелност;

  Търговски сделки

  Адвокатска кантора „МИТРЕВ-Г" предлага услуги и консултации във връзка с:

 • Изготвяне на договори и предоставяне на консултации във връзка с търговски сделки;

 • Процесуално представителство по съдебни искове, свързани с договори, сделки и деликти;

 • Участие в търговски преговори;

 • Консултации и процесуално представителство в производства по обявяване в несъстоятелност и други

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече