0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Семейно право

Адвокатска кантора „МИТРЕВ-Г” предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право. Наш водещ принцип е да удовлетворяваме професионално и навременно правните потребности на клиентите. Разбирането на реалните им необходимости, свързани със семейното право, както и предлаганото от нас посредничеството за доброволно уреждане на възникнал спор, създава чувство на удовлетвореност у клиента, както и установяване на дълготрайни отношение с него.

Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство пред съд при:

     -     развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;

     -     вещноправни искове за собственост след развода;

     -     искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

     -     първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;

     -     спор за родителски права;

     -     режим на лични отношения между родители и деца;

     -     заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;

     -     ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;

     -     пълно и непълно осиновяване;

     -     дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

     -     установяване на произход, припознаване;

     -     оспорване на произход.

Брачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи, т.е. дори при вече сключен брак може да се подпише брачен договор. Посредством него се уреждат имуществените отношения както по време, така и при прекратяването на брака, при това по начин, избран от двамата съпрузи.

Обикновено в договора са посочени имуществото на всеки един от двамата, придобито преди брака, както и техните дългове, какви ще бъдат имуществените им отношения по време на брака, по какъв начин ще се придобива и чия собственост ще бъде бъдещото имуществото по време на брака, как ще се разпределят разходите за домакинството и издръжката за децата. Брачният договор може да уточнява и разделението на имуществото, както и изплащането на издръжка от единия на другия съпруг при евентуален развод.

Адвокатска кантора „МИТРЕВ-Г” предлага изготвянето на брачни договори, тяхната заверка пред нотариус, както и регистрацията им, съобразно закона.

 В областта на Семейното право предлагаме услуги от следното естество:

  • Изготвяне на споразумение и процесуално представителство пред съда при развод по взаимно съгласие;

  • Процесуално представителство пред съда при развод по исков ред;

  • Изготвяне на Брачен договор;

  • Изясняване на имуществените отношения между съпрузите;

  • Изясняване на личните отношения между родители и деца;

  • Искове за издръжка;

  • Процедура по осиновяване;

  • Учредяване на настойничество и попечителство.

    Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече