0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Отчуждаване на имот

 

        Като адвокати сме представлявали и водели съдебни дела за защита интересите на многобройни наши клиенти.

        

        През годините сме имали възможността благодарение на Вас, да придобием ценен опит в печеленето на конкретни съдебни дела относно отчуждени земи за целите на Автомагистралите Струма и Марица.

       

        Най важното което трябва да се знае отнтосно предстоящи отчудителни процедури е, че:

      

       Имоти и части от имоти – частна собственост могат да се отчуждават при едновременното наличие на следните предпоставки:


  • Държавна нужда, чието задоволяване се постига чрез отчуждаването на имот – частна собственост.

        Отчуждаване на имоти се налага най-често във връзка с изграждането на големи инфраструктурни обекти – магистрали, пътища и други.

  • Държавната нужда да не може да бъде задоволена по друг начин, освен чрез отчуждаване.
  • Отчуждаването е допустимо след предварително и равностойно обезщетение.

      Актът, с който се извършва отчуждаването, се издава от: 


  • Министерския съвет, по предложение на министъра на  регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите – ако отчужденият имот е предназначен за изграждане на национален обект;
  • областния управител, по предложение на министъра на  регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите – във всички останали случаи.

         В акта за отчуждаването се определя размерът на обезщетението, което следва да ми бъде заплатено.

     

      Обжалването на акта за отчуждаване относно размера на обезщетението става по съдебен ред. Жалбата се разглежда от:


  • Върховния административен съд – в случай, че се оспорва решение на Министерския съвет;
  • административния съд по местонахождение на имота – в случай, че се оспорва  заповед на областния управител.

      Срокът за обжалване е 14 дни и започва да тече от датата, на която актът за отчуждаване Ви е съобщен.

      

      Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!


Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече