0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Облигационно право

В областта на облигационното (договорно) право, Кантората предлага правни консултации и услуги относно:

     -       Сключване, изготвяне и изпълненние на договори;

     -       Предварителни договори;

     -       Обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред;

     -       Права и задължения породени от договори;

     -       Разваляне на договори;

     -       Защита срещу неизпълнение на договори;

     -       Прехвърляне на права и задължения;

     -       Защита на кредитора;

     -       Обезпечаване на вземания (поръчителсктво, залог, ипотека);

     -       Учредяване на законна и договорна ипотека;

     -       Обезпечения пред съд;

     -       При необходимост завеждане на граждански дела пред съд с оглед защита правата и интересите на клиета.

 Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за   да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече