0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Гражданско право

Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за  да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на   едно право, когато има интерес от това.

В обширната и всеобхватна област на Гражданското право, Кантората предлага на своите клиенти множество комплексни правни услуги:

    -        Изготвяне на Искови молби, Писмени отговори, Частни жалби, Възражения;

    -        Завеждане на граждански дела;

    -        Изготвяне на договори, нотариални актове;

    -        Делба на съсобствен имот – доброволна и съдебна;

    -        Защита срещу неизпълнение на договори;

    -        Недействителност (нищожни и унищожаеми) договори;

    -        Изготвяне на пълномощни; декларации и др.;

    -        Възражение за погасителна давност;

    -        Изявление за прихващане и Възражение за прихващане;

    -        Производства по гражданско състояние:

              -   предбрачни договори и следбрачни договори;

              -   регистриране на режим на разделна съпружеска имуществена общност;

              -   брачни искове – развод по взаимно съгласие и развод по исков ред;

              -   установяване на произход;

              -   родителски права и издръжка;

     -       Регистрация на юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, ЖСК и др.).

Кантората има голяма практика в спечелването на съдебни дела по редица гражданскоправни спорове, пред всички съдебни инстанции.

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече