0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Административно право

Притежаваме нужните опит и компетентност за да защитим адекватно нарушените Ви права и засегнати интереси пред всички инстанции.

 

Предлагаме Ви защита от община, НАП, КЗП, КЗК, КАТ, ДНСК и др. За тази цел ние изваршваме: 

 

Оспорване по административен ред и обжалване пред съда на:

-          Административни актове

-          Наказателни постановления

-          Ревизионни актове

-          Актове за установено административно нарушение (АУАН)

 

Обжалване по съдебен ред на:

-          Съдебни решения

-          Актове които не подлежат на оспорване по административен ред

 

Право да оспорват имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени.

 

Клиентите ни трябва да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 

Когато порокът е нищожност, оспорването е без ограничение във времето.

 

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

 

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече