0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Завеждане на граждански искове

Консултации по правни въпроси и завеждане на граждански дела пред  съд, включително процесуално представителство във всички съдебни инстанции, относно:

 • делба на недвижими имоти,

 • наследствени взаимоотношения, делба на наследствено имущество,

 • семейни спорове, разводи, издръжки, родителски права,

 • неизпълнение на договорни отношения, нарушени договорни права между физически и/или  юридически лица,

 • неспазени и нарушени договори за наем, освобождаване на жилища,

 • обявявяне по съдебен ред  на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, за окончатлни

 

Изпълнителни дела

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:

 • Образуване на изпълнителни дела срещу длъжници за събиране на вземания

 • Представителство пред частни и държавни съдебни изпълнители

 • Представителство пред публични изпълнители на НАП относно принудителни вземания

 

Вземания       

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:

 • Представителство по обезпечителни производства за събиране на вземания

 • Изготвяне на документи и представителство в заповедното производство

 • Консултации за сключване на извънсъдебни спогодби за събиране на вземания

 

 

       ЗАЩИТА НА ПРАВАТА ПО СЪДЕБЕН РЕД

       Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.

       Всеки гражданин на държавата има право да защитава своите законни права и интереси. Всяко лице когато установи или счете, че са нарушени неговите права и интереси, следва да се обърне към адвокат за консултация. Адвокатът след като изслуша фактите и обстоятелствата по правния казус, ще извърши правен анализ на тях и съответната правна квалифиация. Ще прецени какви писмени и гласни доказателства са необходими по случая и тяхното събиране.

       След извършената консултация и преценка на нужната правна защита, се пристъпва към изготвяне на съответната искова молба и завеждане на съответния съдебен иск в компетентния съд.

       Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече